Dialogen

Eierskap og medarbeiderskap går hånd i hånd og dialogen bidrar til lyst og medansvarlighet. For å lykkes i utvikling og vekst trenger vi minst en god samtalepartner. Dette kan være lederen din, og gjerne også en makker på samme nivå. Det handler om at vi stiller hverandre relevante spørsmål, og at vi utfordrer og støtter hverandre. Vi trenger hverandres INNlevelse! Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon i (arbeids-)livet og setter den gode samtalen i system. Da lærer vi mer og vi bygger vår egen motivasjon, som er grunnlaget for yrkesstolthet og oppbyggende mestring. Slik lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre. Slik at kundene/målgruppene merker det! (de som betaler lønna di!)

Bytteforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har endret seg. Vi må i større grad spørre oss hva relasjonen trenger, og ikke bare hva den enkelte part i et bytteforhold trenger. Gjensidighet er et nøkkelord, og dagens arbeidstaker vil i økt grad ønske seg tydelighet i relasjon til kolleger og arbeidsgiver. Dagens arbeidstaker forventer tillit og trenger klare rammer for egen autonomi.

Mange medarbeidere har av og til opplevd usikkerhet vedrørende egne prestasjoner eller egen innsats. Og vi er alle tilbøyelige til å tolke situasjoner ut fra eget perspektiv, men ikke nødvendigvis ut fra et helhetsperspektiv. Vi trenger hverandre for å støtte og utfordre hverandre og for å forstå hverandre. Vi er hverandres kilde til utvikling og vekst.

Ledelse og selvledelse handler ikke minst om å balansere og samordne forventninger. Mens stillingsinstrukser er på vei ut, ser vi økt betydning av tydelige forventningsavklaringer og behovsavklaringer. Hva kjennetegner relasjoner som er produktive?

Hva kjennetegner relasjoner der 1 + 1 = 3? Hva skaper gode team? Vi tror åpenhet og tydelighet om hverandres ønsker, krav og forventninger er gode svar - sentrale elementer – for å lykkes sammen! Det betyr at vi må vise interesse for hverandre, tenke helhetlig og tenke VINN-VINN-VINN.

Den gode dialogen bidrar til økt arbeidslyst, til økt arbeidsglede - og ikke minst: økt innsikt!

"Dialog er bestevennen til innsikt" som en av personene i businessmastering har sagt det.

Her er et foredrag om å "Bry seg". Les og tenk!

"Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan". – Ralph Waldo Emerson Medarbeiderkoden

Gode medarbeidere er interessert i å bidra for andre medarbeidere - å bidra for teamet og miljøet!